Line notify แจ้งเตือนลูกค้า เมื่อมีการอัพเดท

1,800.00฿

แจ้งเตือนผ่านทาง Line เมื่อมีการอัพเดท สถานะ ไปยังลูกค้าของคุณ
ลูกค้าจำเป็นต้อง กดปุ่มเพื่อ allow การส่งข้อมูลทาง Line หน้า thank you ของ woocommerce

Screenshots