SMS Notification เพื่อแจ้ง Payment info หลังจาก สั่งซื้อสินค้า สำหรับ woocommerce

1,800.00฿

ปลั้กอิน ส่ง SMS เพื่อแจ้งวิธีโอนเงิน หลังจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้า บน

ระบบ woocommerce เพื่อเตือนและแจ้งให้ลูกค้าข้อมูลการชำระเงิน

เป็นการเพิ่มโอกาสในการปิดการขายยิ่งขึ้น ด้วยการป้อน ข้อมูลการชำระเงินถึงมือ ลูกค้าคุณ

สำหรับ Credit ของการส่ง SMS คุณสามารถสั่งซื้อได้ที่ THAI BULK SMS

Screenshots