เงื่อนไขการสมัคร Kpayment gateway

1. เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป
2. ประกอบกิจการเป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
3. ธุรกิจมีกำไรอย่างน้อย 2 ปี ภายในช่วงเวลา 3 ปีล่าสุด
4. ต้องมีเงินฝากคํ้าประกันขั้นตํ่า และจดทะเบียนเงินฝากเป็นหลักประกันเป็นจำนวนเงิน 1% ของยอดขายต่อเดือน หรือขั้นตํ่า300,000 บาท*** ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.01 ของจำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน ขั้นตํ่า 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และค่าตรวจสอบรายการก่อนจดทะเบียน 50 บาท โดยให้ลูกค้าลงนามในหนังสือสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในช่องผู้ให้หลักประกันด้วยหมึกสด ทั้งนี้ กรณีมีคู่สมรสต้องให้คู่สมรสลงนามในช่องคู่สมรสให้ความยินยอมด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม**

1. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต 3.00%
2. Thai QR 0.00% (จนถึง 31 ธันวาคม 2566)
3. E Wattle (Wechat/Ali Pay) 1.80%

สามารถสอบถามได้จากทางธนาคารโดยตรงที่

K Biz Contact Center 02-8888822 หลังเลือกภาษา กด 3 กด 2

เงื่อนไขการสมัคร Kpayment gateway

1. เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป
2. ประกอบกิจการเป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
3. ธุรกิจมีกำไรอย่างน้อย 2 ปี ภายในช่วงเวลา 3 ปีล่าสุด
4. ต้องมีเงินฝากคํ้าประกันขั้นตํ่า และจดทะเบียนเงินฝากเป็นหลักประกันเป็นจำนวนเงิน 1% ของยอดขายต่อเดือน หรือขั้นตํ่า300,000 บาท*** ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.01 ของจำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน ขั้นตํ่า 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และค่าตรวจสอบรายการก่อนจดทะเบียน 50 บาท โดยให้ลูกค้าลงนามในหนังสือสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในช่องผู้ให้หลักประกันด้วยหมึกสด ทั้งนี้ กรณีมีคู่สมรสต้องให้คู่สมรสลงนามในช่องคู่สมรสให้ความยินยอมด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม**

1. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต 3.00%
2. Thai QR 0.00% (จนถึง 31 ธันวาคม 2566)
3. E Wattle (Wechat/Ali Pay) 1.80%

สามารถสอบถามได้จากทางธนาคารโดยตรงที่

K Biz Contact Center 02-8888822 หลังเลือกภาษา กด 3 กด 2

ส่งเอกสารคืนได้ที่
   @boostpress /  @boostpress.co