1 กรอกชื่อบริษัทผู้ขอใช้บริการเป็นภาษาไทย ชื่อต้องตรงกับหนังสือรับรองนิติบุคคล/เอกสารการจัดตั้ง

2 กรอกชื่อบริษัทผู้ขอใช้บริการเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อต้องตรงกับหนังสือรับรองนิติบุคคล/เอกสารการจัดตั้ง

 

 

3 กรอกข้อมูลผู้ติดต่อหลักของผู้ขอใช้บริการ

 

 

4 เลือกที่อยู่หลักสำหรับการติดต่อ (หากไม่เหมือนให้เลือก “อื่นๆ” พร้อมระบุข้อมูล)

 

 

5 เลือกบริการที่ต้องการ (ควรสมัครไว้ก่อน หากท่านต้องการบริการเหล่านี้ในภายหลังต้องทำการสมัครใหม่)

 


 

6 ลงลายมือชื่อ

 


 

7 กรอกชื่อร้านค้าภาษาไทย

8 กรอกชื่อร้านค้าภาษาอังกฤษ

 


 

9 เลือกประเภทธุรกิจ (เลือกได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น)

 


 

10 กรอกเลขบัญชี

 


 

11 ระบุวันที่ต้องการใช้งาน

12 กรอก Domain Name / URL

 


 

13 เลือกหากระบุว่าต้องการ

14 เลือกหากระบุว่าต้องการ พร้อมใส่ชื่อ Social Media ที่คุณมี

15 เลือกหากระบุว่าต้องการ พร้อมใส่ Line Official Account

 


 

16 หากต้องการบัตรต่างประเทศให้ระบุด้วย

17 เลือกว่า ต้องการ หรือ ไม่ต้องการ

 

18 กรอก IP Address ของร้านค้าให้ถูกต้อง

ตรวจสอบ IP Address

 

19 หากต้องการชำระสินค้าแบบเงินผ่อน ให้ระบุในส่วนนี้ว่า “ต้องการเงินผ่อน”

 


 

20 กรอกข้อมูลผู้ใช้งานให้ครบ

 


 

กรอกตามนี้

21 Callback URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW&process=foreground
**ตัวอย่าง
https://www.boostpress.com/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW&process=foreground

22 Notify URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW&process=background

23 Callback URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW&process=foreground

24 Notify URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW&process=background

 


 

กรอกตามนี้

25 (Thai QR Code) Notify URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW_QR

 


 

กรอกตามนี้

26 (Alipay) Callback URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW_Alipay&process=foreground

27 (Alipay) Notify URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW_Alipay&process=background

28 (WeChat Pay) Notify URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW_WeChat&process=background

 


 

29 กรอกชื่อผู้ขอใช้บริการภาษาไทย

 


 

30 เลือกที่ ผ่าน หากระบุตามข้อ 2.1 (14)

31 เลือกที่ ผ่าน หากระบุตามข้อ 3 (15)

 

 

เอกสารประกอบใบสมัคร

*** แสกนเอกสารรวมเป็น 1 ไฟล์ เพื่อส่งทางธนาคารตรวจสอบ

1 ใบสมัคร

2 สำเนาหนังสือรับรอง (ลงนามผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตรา)

3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ พร้อมลงนาม

4 สำเนาบัตรประชาชนผู้ติดต่อหลัก พร้อมลงนาม

5 สำเนาบัตรประชาชน User ทุกท่าน พร้อมลงนาม