1 กรอกชื่อบริษัทผู้ขอใช้บริการเป็นภาษาไทย ชื่อต้องตรงกับหนังสือรับรองนิติบุคคล/เอกสารการจัดตั้ง

2 กรอกชื่อบริษัทผู้ขอใช้บริการเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อต้องตรงกับหนังสือรับรองนิติบุคคล/เอกสารการจัดตั้ง

 

 

3 กรอกข้อมูลผู้ติดต่อหลักของผู้ขอใช้บริการ

 

 

4 เลือกที่อยู่หลักสำหรับการติดต่อ (หากไม่เหมือนให้เลือก “อื่นๆ” พร้อมระบุข้อมูล)

 

 

5 เลือกบริการที่ต้องการ (ควรสมัครไว้ก่อน หากท่านต้องการบริการเหล่านี้ในภายหลังต้องทำการสมัครใหม่)

 


 

6 ลงลายมือชื่อ

 


 

7 กรอกชื่อร้านค้าภาษาไทย

8 กรอกชื่อร้านค้าภาษาอังกฤษ

 


 

9 เลือกประเภทธุรกิจ (เลือกได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น)

 


 

10 กรอกเลขบัญชี

 


 

11 ระบุวันที่ต้องการใช้งาน

12 กรอก Domain Name / URL

 


 

13 เลือกหากระบุว่าต้องการ

14 เลือกหากระบุว่าต้องการ พร้อมใส่ชื่อ Social Media ที่คุณมี

15 เลือกหากระบุว่าต้องการ พร้อมใส่ Line Official Account

 


 

16 หากต้องการบัตรต่างประเทศให้ระบุด้วย

17 เลือกว่า ต้องการ หรือ ไม่ต้องการ

 

18 กรอก IP Address ของร้านค้าให้ถูกต้อง

ตรวจสอบ IP Address

[domain2ip]

 

19 หากต้องการชำระสินค้าแบบเงินผ่อน ให้ระบุในส่วนนี้ว่า “ต้องการเงินผ่อน”

 


 

20 กรอกข้อมูลผู้ใช้งานให้ครบ

 


 

กรอกตามนี้

21 Callback URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW&process=foreground
**ตัวอย่าง
https://www.boostpress.com/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW&process=foreground

22 Notify URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW&process=background

23 Callback URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW&process=foreground

24 Notify URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW&process=background

 


 

กรอกตามนี้

25 (Thai QR Code) Notify URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW_QR

 


 

กรอกตามนี้

26 (Alipay) Callback URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW_Alipay&process=foreground

27 (Alipay) Notify URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW_Alipay&process=background

28 (WeChat Pay) Notify URL :
https://( URL ร้านค้า )/?wc-api=WC_Gateway_Kasikorn_KPGW_WeChat&process=background

 


 

29 กรอกชื่อผู้ขอใช้บริการภาษาไทย

 


 

30 เลือกที่ ผ่าน หากระบุตามข้อ 2.1 (14)

31 เลือกที่ ผ่าน หากระบุตามข้อ 3 (15)

 

 

เอกสารประกอบใบสมัคร

*** แสกนเอกสารรวมเป็น 1 ไฟล์ เพื่อส่งทางธนาคารตรวจสอบ

1 ใบสมัคร

2 สำเนาหนังสือรับรอง (ลงนามผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตรา)

3 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ พร้อมลงนาม

4 สำเนาบัตรประชาชนผู้ติดต่อหลัก พร้อมลงนาม

5 สำเนาบัตรประชาชน User ทุกท่าน พร้อมลงนาม