วิธีการขอ google sheet credentials

1 ไปที่ google developer console https://console.developers.google.com/

 


2 สร้าง New Project ป้อนรายละเอียดต่างๆ

 

3 คลิกปุ่ม ENABLE APIS AND SERVICES แล้วหา google sheets api เปิดใช้งานมัน

 

4 สร้าง Service account ป้อนรายละเอียดต่างๆ

 

5 สร้าง Service account ป้อนรายละเอียดต่างๆ > เลือกบทบาท > DONE

 

6 จะได้อีเมล์ประหลาดๆมาลักษณะนี้ my-project-22385@isentropic-sun-367223.iam.gserviceaccount.com

 

7 คลิก แท็บ KEYS > ADD KEY > Create New key เลือกเป็น JSON

 

8 copy json เข้าหลังบ้าน

 

9 Create New Google Sheets

 

10 แชร์ไฟล์ที่ได้ไปที่เมลที่ได้มา โดยให้เป็น Editor