วิธี embed youtube ลงเว็บไซต์

ขั้นตอนแรก

เข้าไปที่  youtube ที่เราต้องการ upload เช่น https://www.youtube.com/watch?v=I7szF4IIzTw

ขั้นตอนที่สอง

Click ปุ่ม share 

ขั้นตอนที่ 3

เลือก Embed

ขั้นตอนที่ 4

copy code embed ไปใช้